EvanjelickýNehemiáš2,15

Nehemiáš 2:15

Pre­to som pešo vy­stupoval údolím za noci a skúmal hrad­by. Po­tom som sa ob­rátil a vošiel Údol­nou bránou; tak som sa vrátil.


Verš v kontexte

14 Prešiel som k Pramen­nej bráne a ku Kráľov­skému jazeru, no zviera ne­malo kadiaľ prej­sť so mnou. 15 Pre­to som pešo vy­stupoval údolím za noci a skúmal hrad­by. Po­tom som sa ob­rátil a vošiel Údol­nou bránou; tak som sa vrátil. 16 Ale predáci ne­vedeli, kam som šiel, ani čo robím. Židom: kňazom, šľach­ticom a predákom, ani os­tat­ným robot­níkom som totiž do­vtedy nič ne­oz­námil.

späť na Nehemiáš, 2

Príbuzné preklady Roháček

15 A tak som išiel hore dolinou potoka vnoci a ob­hliadal som múr. Po­tom som sa vrátil a vošiel som bránou Údolia a tak som sa na­vrátil.

Evanjelický

15 Pre­to som pešo vy­stupoval údolím za noci a skúmal hrad­by. Po­tom som sa ob­rátil a vošiel Údol­nou bránou; tak som sa vrátil.

Ekumenický

15 Pre­to som pešo v noci vy­stupoval údolím a skúmal som hrad­by. Po­tom som sa ob­rátil a vošiel som Údol­nou bránou a tak som sa vrátil späť.

Bible21

15 Pokračoval jsem tedy vzhů­ru do noci podél po­toka a pro­hlížel hrad­by. Pak jsem se ob­rá­til zpět, pro­šel Údolní bránou a vrá­til se.