EvanjelickýMatúš8,16

Matúš 8:16

Evanjelium podľa Matúša

Keď sa zvečerilo, prinášali k Nemu mnohých démon­mi po­sad­nutých; i vy­háňal duchov slovom a uzdravoval všet­kých chorých.


Verš v kontexte

15 Dot­kol sa jej ruky a horúčka pre­stala; i vstala a po­sluhovala Mu. 16 Keď sa zvečerilo, prinášali k Nemu mnohých démon­mi po­sad­nutých; i vy­háňal duchov slovom a uzdravoval všet­kých chorých. 17 Aby sa na­pl­nilo slovo proroka Izai­áša, ktorý hovorí: On vzal na seba naše neduhy a niesol naše ne­moci.

späť na Matúš, 8

Príbuzné preklady Roháček

16 A keď bol večer, pri­vied­li mu mnohých po­sad­lých démonami, a on slovom vy­hnal nečis­tých duchov a všet­kých, ktorí sa zle mali, uzdravil,

Evanjelický

16 Keď sa zvečerilo, prinášali k Nemu mnohých démon­mi po­sad­nutých; i vy­háňal duchov slovom a uzdravoval všet­kých chorých.

Ekumenický

16 Keď sa zvečerilo, prinies­li mu mnohých po­sad­nutých démon­mi. On slovom vy­hnal duchov a uzdravil všet­kých tr­piacich,

Bible21

16 Večer k ně­mu přive­dli mno­ho li­dí po­se­dlých dé­mo­ny a on ty du­chy vy­mítal slovem a všech­ny ne­mo­cné uz­dravil.