EvanjelickýMatúš5,45

Matúš 5:45

Evanjelium podľa Matúša

aby ste boli syn­mi svoj­ho Ot­ca, ktorý je v nebesiach; veď On dáva vy­chádzať sln­ku na zlých aj na dob­rých a zo­siela dážď na spravod­livých aj na ne­spravod­livých.


Verš v kontexte

44 Ale ja vám hovorím: Miluj­te svojich ne­priateľov, [dob­rorečte tým, ktorí vás pre­klínajú, čiňte dob­re tým, ktorí vás nenávidia], a mod­lite sa za tých, ktorí vás prena­sledujú [a vám sa protivia]; 45 aby ste boli syn­mi svoj­ho Ot­ca, ktorý je v nebesiach; veď On dáva vy­chádzať sln­ku na zlých aj na dob­rých a zo­siela dážď na spravod­livých aj na ne­spravod­livých. 46 Lebo ak milujete tých, ktorí vás milujú, aká vám za to od­mena? Či nerobia to is­té aj col­níci?

späť na Matúš, 5

Príbuzné preklady Roháček

45 aby ste boli syn­mi svoj­ho Ot­ca, ktorý je v nebesiach, lebo svoj­mu sl­n­cu velí vy­chádzať na zlých aj na dobrých a dáva dážď na spraved­livých aj na nespravedlivých.

Evanjelický

45 aby ste boli syn­mi svoj­ho Ot­ca, ktorý je v nebesiach; veď On dáva vy­chádzať sln­ku na zlých aj na dob­rých a zo­siela dážď na spravod­livých aj na ne­spravod­livých.

Ekumenický

45 aby ste boli syn­mi svoj­ho Otca v nebesiach. Lebo on dáva vy­chádzať sln­ku nad zlými aj nad dob­rými a zo­siela dážď na spravod­livých aj ne­spravod­livých.

Bible21

45 Tak bu­dete synové svého Otce v ne­besích. On pře­ce dává své­mu slun­ci vy­cházet na dob­ré lidi i na zlé a po­sílá déšť na sprave­dlivé i ne­sprave­dlivé.