EvanjelickýMatúš18,29

Matúš 18:29

Evanjelium podľa Matúša

Jeho spolu­sluha padol [mu k nohám] a prosil ho: Po­zhovej mi a za­platím ti!


Verš v kontexte

28 Keď ten­to sluha vy­šiel, stretol jed­ného zo svojich spolu­sluhov, ktorý mu bol dlžný sto denárov. Chytil ho a š­kr­til hovoriac: Za­plať, čo si dlžný! 29 Jeho spolu­sluha padol [mu k nohám] a prosil ho: Po­zhovej mi a za­platím ti! 30 On však nech­cel, ale od­išiel a uvr­hol ho do väzenia, do­kiaľ by dlh neza­platil.

späť na Matúš, 18

Príbuzné preklady Roháček

29 Tedy pad­nul jeho spolu­sluha k jeho nohám, prosil ho a hovoril: Po­zhovej mi a všet­ko ti za­platím.

Evanjelický

29 Jeho spolu­sluha padol [mu k nohám] a prosil ho: Po­zhovej mi a za­platím ti!

Ekumenický

29 Ten však nebol ochot­ný, ale od­išiel a dal ho do väzenia, kým mu ne­s­platí dlžobu.

Bible21

29 Ten padl na ko­le­na a pro­sil ho: ‚Měj se mnou strpení a za­platím ti!‘