EvanjelickýMatúš16,15

Matúš 16:15

Evanjelium podľa Matúša

Opýtal sa ich: A vy za koho ma po­kladáte?


Verš v kontexte

14 Od­povedali: Jed­ni za Jána Krs­titeľa, iní za Eliáša, zase iní za Jeremiáša alebo za jed­ného z prorokov. 15 Opýtal sa ich: A vy za koho ma po­kladáte? 16 Od­vetil Šimon Peter: Ty si Kris­tus , Syn Boha živého.

späť na Matúš, 16

Príbuzné preklady Roháček

15 Po­vedal im: A vy čo hovoríte, že kto som ja?

Evanjelický

15 Opýtal sa ich: A vy za koho ma po­kladáte?

Ekumenický

15 Opýtal sa ich: A vy ma za koho po­kladáte?

Bible21

15 „A za koho mě má­te vy?“ ze­ptal se.