EvanjelickýMatúš16,1

Matúš 16:1

Evanjelium podľa Matúša

Prišli k Nemu farizeji a sadukaji a po­kúšajúc Ho, žiadali, aby im ukázal znamenie z neba.


Verš v kontexte

1 Prišli k Nemu farizeji a sadukaji a po­kúšajúc Ho, žiadali, aby im ukázal znamenie z neba. 2 On im však od­povedal: [Keď sa zvečerieva, hovorievate: Zore sú za­pálené na nebi; bude pek­ne. 3 A ráno: Ob­loha je za­pálená a za­chmúrená, bude búr­ka. Po­kryt­ci, úkazy na nebi teda viete roz­súdiť, a znamenia časov ne­viete?]

späť na Matúš, 16

Príbuzné preklady Roháček

1 A pri­stúpili k nemu farizeovia a sadúce­ovia a po­kúšajúc žiadali ho, žeby im ukázal znamenie z neba.

Evanjelický

1 Prišli k Nemu farizeji a sadukaji a po­kúšajúc Ho, žiadali, aby im ukázal znamenie z neba.

Ekumenický

1 Nato prišli farizeji a saduceji a po­kúšali ho. Žiadali, aby im ukázal znamenie z neba.

Bible21

1 Po­tom ho přiš­li pokoušet fa­ri­ze­ové a sa­du­ceové. Žáda­li ho, aby jim ukázal nějaké zna­mení z ne­be.