EvanjelickýMatúš13,13

Matúš 13:13

Evanjelium podľa Matúša

V podoben­stvách im hovorím pre­to, že po­zerajú, ale ne­vidia; a počúvajú, ale ne­počujú ani nerozumejú.


Verš v kontexte

12 Lebo tomu, kto má, bude dané a bude mať nad­bytok; tomu však, kto ne­má, bude odňaté aj to, čo má. 13 V podoben­stvách im hovorím pre­to, že po­zerajú, ale ne­vidia; a počúvajú, ale ne­počujú ani nerozumejú. 14 A pl­ní sa na nich proroc­tvo Izai­ášovo: Ušami budete počúvať, ale nebudete roz­umieť, a očami budete po­zerať, ale nebudete vidieť.

späť na Matúš, 13

Príbuzné preklady Roháček

13 V podoben­stvách im hovorím pre­to, že hľadiac ne­vidia a čujúc nečujú ani nerozumejú,

Evanjelický

13 V podoben­stvách im hovorím pre­to, že po­zerajú, ale ne­vidia; a počúvajú, ale ne­počujú ani nerozumejú.

Ekumenický

13 V podobenstvách im hovorím pre­to, že po­zerajú, ale ne­vidia, počúvajú, ale ne­počujú a ani nechápu.

Bible21

13 Pro­to k nim mluvím v podo­ben­stvích, že vi­dí, ale ne­vi­dí a slyší, ale nes­lyší ani ne­ro­zumějí.