EvanjelickýMatúš13,12

Matúš 13:12

Evanjelium podľa Matúša

Lebo tomu, kto má, bude dané a bude mať nad­bytok; tomu však, kto ne­má, bude odňaté aj to, čo má.


Verš v kontexte

11 Od­povedal im: Pre­tože vám je dané po­znať tajom­stvá kráľov­stva nebes­kého, ale im nie je to dané. 12 Lebo tomu, kto má, bude dané a bude mať nad­bytok; tomu však, kto ne­má, bude odňaté aj to, čo má. 13 V podoben­stvách im hovorím pre­to, že po­zerajú, ale ne­vidia; a počúvajú, ale ne­počujú ani nerozumejú.

späť na Matúš, 13

Príbuzné preklady Roháček

12 Lebo kto má, tomu bude dané, a roz­hoj­ní sa mu; ale kto ne­má, od toho bude odňaté i to, čo má.

Evanjelický

12 Lebo tomu, kto má, bude dané a bude mať nad­bytok; tomu však, kto ne­má, bude odňaté aj to, čo má.

Ekumenický

12 Lebo kto má, tomu sa pri­dá a bude mať nad­bytok. Kto však ne­má, tomu vez­mú aj to, čo má.

Bible21

12 To­mu, kdo má, to­tiž bude dáno a bude mít hojnost, ale to­mu, kdo nemá, bude vza­to i to, co má.