EvanjelickýMarek8,18

Marek 8:18

Evanjelium podľa Mareka

Máte oči, a ne­vidíte? Máte uši, a nečujete? Či sa ne­pamätáte,


Verš v kontexte

17 Ježiš to zbadal a po­vedal im: Prečo hovoríte o tom, že ne­máte chleba? Či ešte vždy nechápete a nerozumiete? (Ešte vždy) je za­tvrd­nuté vaše srd­ce? 18 Máte oči, a ne­vidíte? Máte uši, a nečujete? Či sa ne­pamätáte, 19 koľko pl­ných košov zvyškov ste naz­bierali, keď som piatim tisícom lámal päť chlebov? Od­povedali Mu: Dvanásť.

späť na Marek, 8

Príbuzné preklady Roháček

18 Či majúc oči ne­vidíte a majúc uši nečujete? A či sa ne­pamätáte,

Evanjelický

18 Máte oči, a ne­vidíte? Máte uši, a nečujete? Či sa ne­pamätáte,

Ekumenický

18 Máte oči — a ne­vidíte? Máte uši — a ne­počujete? Ne­pamätáte sa,

Bible21

18 Má­te oči, a ne­vi­dí­te? Má­te uši, a nes­lyší­te? Už si ne­vzpo­míná­te?