EvanjelickýLukáš22,70

Lukáš 22:70

Evanjelium podľa Lukáša

Tu po­vedali všet­ci: Si teda Syn Boží? Riekol im: Vy hovoríte, že som.


Verš v kontexte

69 Ale od tej­to chvíle Syn človeka bude sedieť na pravici moci Božej. 70 Tu po­vedali všet­ci: Si teda Syn Boží? Riekol im: Vy hovoríte, že som. 71 I po­vedali: Načo po­trebujeme ešte svedec­tvá? Veď sme (to) sami počuli z Jeho úst!

späť na Lukáš, 22

Príbuzné preklady Roháček

70 Vtedy po­vedali všet­ci: Teda si ty ten Syn Boží? A on im po­vedal: Vy dob­re hovoríte, že ja som.

Evanjelický

70 Tu po­vedali všet­ci: Si teda Syn Boží? Riekol im: Vy hovoríte, že som.

Ekumenický

70 Tu všet­ci po­vedali: Si teda Boží Syn? Od­povedal im: Vy hovoríte, že som.

Bible21

70 „Takže jsi Boží Syn?“ řek­li všichni. „Sami říká­te, že jsem,“ od­po­věděl Ježíš.