EvanjelickýLukáš15,6

Lukáš 15:6

Evanjelium podľa Lukáša

po­tom, príduc domov, zvolá si priateľov a susedov a po­vie im: Raduj­te sa so mnou, lebo som si našiel stratenú ov­cu.


Verš v kontexte

5 A keď ju náj­de, položí si ju s radosťou na plecia; 6 po­tom, príduc domov, zvolá si priateľov a susedov a po­vie im: Raduj­te sa so mnou, lebo som si našiel stratenú ov­cu. 7 Hovorím vám: taká bude radosť v nebi nad jed­ným hriešnikom, ktorý činí po­kánie, ako nad deväťdesiat­deväť spravod­livými, ktorí ne­pot­rebujú po­kánie.

späť na Lukáš, 15

Príbuzné preklady Roháček

6 A keď prij­de domov, svolá priateľov a súsedov a po­vie im: Raduj­te sa so mnou, lebo som našiel svoju ov­cu, ktorá sa bola zt­ratila.

Evanjelický

6 po­tom, príduc domov, zvolá si priateľov a susedov a po­vie im: Raduj­te sa so mnou, lebo som si našiel stratenú ov­cu.

Ekumenický

6 Príde domov, zvolá priateľov a susedov a po­vie im: Raduj­te sa so mnou, lebo som našiel svoju stratenú ov­cu.

Bible21

6 při­jde do­mů a svo­lá přá­te­le i sou­se­dy: ‚Ra­duj­te se se mnou, ne­boť jsem našel svou ztracenou ovci!‘