EvanjelickýJózua3,6

Józua 3:6

Po­tom Józua po­vedal kňazom: Zo­dvih­nite truh­lu zmluvy a prej­dite pop­red ľud. Oni zo­dvih­li truh­lu zmluvy a kráčali pred ľudom.


Verš v kontexte

5 Po­tom Józua po­vedal ľudu: Po­sväťte sa, lebo zaj­tra Hos­podin učiní div­né skut­ky medzi vami. 6 Po­tom Józua po­vedal kňazom: Zo­dvih­nite truh­lu zmluvy a prej­dite pop­red ľud. Oni zo­dvih­li truh­lu zmluvy a kráčali pred ľudom. 7 Nato riekol Hos­podin Józu­ovi: Dnes ťa začnem vy­vyšovať v očiach celého Iz­raela, aby po­znal, že budem s tebou, ako som bol s Mojžišom.

späť na Józua, 3

Príbuzné preklady Roháček

6 A Jozua po­vedal kňazom: Vez­mite truh­lu sm­luvy a iďte pred ľudom. A tak vzali truh­lu sm­luvy a išli pred ľudom.

Evanjelický

6 Po­tom Józua po­vedal kňazom: Zo­dvih­nite truh­lu zmluvy a prej­dite pop­red ľud. Oni zo­dvih­li truh­lu zmluvy a kráčali pred ľudom.

Ekumenický

6 Jozua po­vedal kňazom: Zdvih­nite ar­chu zmluvy a prej­dite pop­red ľud. Zo­dvih­li teda ar­chu zmluvy a kráčali pred ľudom.

Bible21

6 Po­tom ře­kl kněžím: „Vez­mě­te Tru­hlu smlou­vy a jdě­te před lidem.“ Vza­li tedy Tru­hlu smlou­vy a šli před li­dem.