EvanjelickýJózua23,13

Józua 23:13

tak vedz­te, že Hos­podin, váš Boh, už ne­vyženie tieto národy spred vás, ale budú pre vás pas­cou a osíd­lom, bičom na vaše boky a tŕňom vo vašich očiach, kým nebudete vy­kynožení z tej­to krás­nej krajiny, ktorú vám dal Hos­podin, váš Boh.


Verš v kontexte

12 Ak sa však od­vrátite a budete sa pri­dŕžať zvyšku tých­to národov, čo ešte zo­stali pri vás, zošvag­ríte sa a zmiešate s nimi a oni s vami, 13 tak vedz­te, že Hos­podin, váš Boh, už ne­vyženie tieto národy spred vás, ale budú pre vás pas­cou a osíd­lom, bičom na vaše boky a tŕňom vo vašich očiach, kým nebudete vy­kynožení z tej­to krás­nej krajiny, ktorú vám dal Hos­podin, váš Boh. 14 Hľa, ja od­chádzam dnes ces­tou všet­kého, čo je čas­né. Uvedom­te si celým srd­com a celou dušou, že ne­vys­talo ani jed­no z oných blahých za­sľúbení, ktoré vám dal Hos­podin, váš Boh. Všet­ky sa spl­nili, ani jed­no ne­vys­talo.

späť na Józua, 23

Príbuzné preklady Roháček

13 vtedy vedz­te is­tot­ne, že Hos­podin, váš Bôh, ne­vyženie viacej tých národov zp­red vašej tvári, ale vám budú smečkou a pas­cou a bičom na vaše boky a tŕňami vo vašich očiach, do­kiaľ nezahyniete s po­vr­chu tej­to dob­rej a krás­nej zeme, ktorú vám dal Hos­podin, váš Bôh.

Evanjelický

13 tak vedz­te, že Hos­podin, váš Boh, už ne­vyženie tieto národy spred vás, ale budú pre vás pas­cou a osíd­lom, bičom na vaše boky a tŕňom vo vašich očiach, kým nebudete vy­kynožení z tej­to krás­nej krajiny, ktorú vám dal Hos­podin, váš Boh.

Ekumenický

13 vedz­te, že Hos­podin, váš Boh, už tieto národy ne­vyženie spred vás, ale budú vám pas­cou, osíd­lom, bičom na vaše boky a tŕňom vo vašich očiach, kým nebudete vy­kynožení z tejto dob­rej krajiny, ktorú vám dal Hos­podin, váš Boh.

Bible21

13 po­tom věz­te, že Hos­po­din, váš Bůh, teh­dy před vá­mi přestane ony náro­dy vy­hánět. Stanou se vám léčkou a pastí, bičem na vašich bo­cích a trním v očích, dokud ne­vy­mřete z této krásné země, kte­rou vám Hos­po­din, váš Bůh, dal.