EvanjelickýJózua11,19

Józua 11:19

Nebolo mes­ta, ktoré by sa s Iz­rael­cami po­koj­ne vy­rov­nalo, vy­j­múc Chivij­cov, obyvateľov Gibeónu. Všet­ky ob­sadili vo voj­ne.


Verš v kontexte

18 Dl­hý čas viedol Józua voj­nu so všet­kými tými kráľmi. 19 Nebolo mes­ta, ktoré by sa s Iz­rael­cami po­koj­ne vy­rov­nalo, vy­j­múc Chivij­cov, obyvateľov Gibeónu. Všet­ky ob­sadili vo voj­ne. 20 Lebo od Hos­podina po­chádzalo, že si za­tvr­dili srd­cia na boj proti Iz­raelu, aby pad­li pod kliat­bu a aby sa im nedos­talo milo­sr­den­stva, aby boli vy­hubení, ako Hos­podin pri­kázal Mojžišovi.

späť na Józua, 11

Príbuzné preklady Roháček

19 Nebolo mes­ta, ktoré by bolo učinilo po­koj so syn­mi Iz­raelovými krome Heveja, obyvateľov to Gibe­ona; všet­ky os­tat­né pobrali v boji.

Evanjelický

19 Nebolo mes­ta, ktoré by sa s Iz­rael­cami po­koj­ne vy­rov­nalo, vy­j­múc Chivij­cov, obyvateľov Gibeónu. Všet­ky ob­sadili vo voj­ne.

Ekumenický

19 Nebolo mes­ta, ktoré by sa s Izraelitmi mierovo do­hod­lo ok­rem Chiv­vijov, obyvateľov Gibeónu. Všet­kého sa zmoc­nili bojom.

Bible21

19 Kro­mě Hivej­ců byd­lících v Gi­be­o­nu ne­bylo měs­ta, které by se syny Iz­rae­le uzavře­lo mír. Vše zís­ka­li bo­jem.