EvanjelickýJakubov1,25

Jakubov 1:25

Ale kto sa za­hľadel do do­konalého zákona slobody a vy­trval nie ako zábud­livý po­slucháč, ale ako činiteľ skut­ku, ten bude blaho­slavený vo svojom konaní.


Verš v kontexte

24 videl sa totiž, ale od­išiel a ih­neď za­budol, aký je. 25 Ale kto sa za­hľadel do do­konalého zákona slobody a vy­trval nie ako zábud­livý po­slucháč, ale ako činiteľ skut­ku, ten bude blaho­slavený vo svojom konaní. 26 Ak si nie­kto mys­lí, že slúži Bohu, a jazyk si ned­rží na uzde, ale oklamáva si srd­ce, u takého je darom­né uc­tievanie Boha.

späť na Jakubov, 1

Príbuzné preklady Roháček

25 Ale ten, kto dob­re na­zrel v do­konalý zákon, v zákon slobody, a zo­trval pri tom, ten, pre­tože nie je iba zábudlivým po­slucháčom, ale činiteľom skut­ku, ten bude blaho­slavený vo svojom konaní.

Evanjelický

25 Ale kto sa za­hľadel do do­konalého zákona slobody a vy­trval nie ako zábud­livý po­slucháč, ale ako činiteľ skut­ku, ten bude blaho­slavený vo svojom konaní.

Ekumenický

25 Kto sa však za­hľadí do do­konalého zákona slobody a vy­tr­vá nie ako zábud­livý po­slucháč, ale ako uskutočňovateľ skut­ku, ten bude blaho­slavený pre svoje skut­ky.

Bible21

25 Kdo však za­hlé­dl doko­nalý zákon svo­bo­dy a drží se jej, blaze jemu ve všem, co dělá! Ne­za­po­míná to­tiž, co slyšel, ale na­plňuje to skutkem.