EvanjelickýIzaiáš49,7

Izaiáš 49:7

Tak­to vraví Hos­podin, Vy­kupiteľ Iz­raela, jeho Svätý, hl­boko opo­vr­hovanému, po­han­mi zošk­livenému ot­rokovi panov­níkov: Králi to uvidia, kniežatá po­vs­tanú a klaňať sa budú kvôli Hos­podinovi, ktorý je ver­ný, kvôli Svätému Iz­raela, ktorý ťa vy­volil.


Verš v kontexte

6 A riekol: Málo mi je, že si mi služob­níkom na po­z­dvi­hnutie kmeňov Jákobových a na na­vrátenie za­chránených z Iz­raela. Urobím ťa svet­lom národov, aby moja spása siahala až po koniec zeme. 7 Tak­to vraví Hos­podin, Vy­kupiteľ Iz­raela, jeho Svätý, hl­boko opo­vr­hovanému, po­han­mi zošk­livenému ot­rokovi panov­níkov: Králi to uvidia, kniežatá po­vs­tanú a klaňať sa budú kvôli Hos­podinovi, ktorý je ver­ný, kvôli Svätému Iz­raela, ktorý ťa vy­volil. 8 Tak­to vraví Hos­podin: V pravý čas som ťa vy­počul, v deň spásy som ti po­mohol; utvoril som ťa a dal za spro­stred­kovateľa zmluvy národom: aby si ob­novil krajinu a do vlast­níc­tva odo­vzdal spus­tošené dedičs­tvá;

späť na Izaiáš, 49

Príbuzné preklady Roháček

7 Tak­to hovorí Hos­podin, vy­kupiteľ Iz­raelov, jeho Svätý, tomu, ktorého dušou opo­vr­hujú, ktorý sa ošk­liví národu, služob­níkovi panujúcich tyranov: Kráľovia uvidia a po­vs­tanú, kniežatá, a budú sa klaňať pre Hos­podina, ktorý je ver­ný, p­re Svätého Iz­raelov­ho, ktorý si ťa vy­volil.

Evanjelický

7 Tak­to vraví Hos­podin, Vy­kupiteľ Iz­raela, jeho Svätý, hl­boko opo­vr­hovanému, po­han­mi zošk­livenému ot­rokovi panov­níkov: Králi to uvidia, kniežatá po­vs­tanú a klaňať sa budú kvôli Hos­podinovi, ktorý je ver­ný, kvôli Svätému Iz­raela, ktorý ťa vy­volil.

Ekumenický

7 Tak­to Hos­podin, vy­kupiteľ Iz­raela, jeho Svätý hovorí opo­vr­hnutému, národ­mi od­vr­hnutému ot­rokovi panov­níkov: Králi to uvidia a vstanú, kniežatá sa sklonia kvôli Hos­podinovi, ktorý je ver­ný, kvôli svätému Iz­raela, ktorý ťa vy­volil.

Bible21

7 Toto praví Hospodin, vykupitel Iz­rae­le, jeho Svatý, tomu, jímž li­dé po­hrdají a náro­dy si ho oškliví, služebníku vládnoucích: Králové po­vstanou, až tě uvidí, a vel­moži se pokloníkvů­li Hos­po­di­nu, který je věrný, Svatému iz­rael­ské­mu, jenž tě vy­vo­lil.