EvanjelickýIzaiáš1,13

Izaiáš 1:13

Ne­prinášaj­te viac már­nu obeť, kadid­lová obeť mi je ohav­nosťou. Nov­mesiac, sviatočný deň od­počin­ku, zvolávanie zhromaždenia? Ne­znášam ne­právosť ani sláv­nost­né zhromaždenie.


Verš v kontexte

12 Keď sa pri­chádzate ukazovať predo mnou, kto vás žiadal, aby ste šliapali moje ná­dvoria? 13 Ne­prinášaj­te viac már­nu obeť, kadid­lová obeť mi je ohav­nosťou. Nov­mesiac, sviatočný deň od­počin­ku, zvolávanie zhromaždenia? Ne­znášam ne­právosť ani sláv­nost­né zhromaždenie. 14 Vaše nov­mesiace a sviat­ky z tej duše nenávidím; bremenom sa mi stali, ustal som znášať ich.

späť na Izaiáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

13 Nedonášaj­te viacej obil­ných darov klam­ných: kadivo mi je ohav­nosťou; čo do nov­mesiaca soboty a svolávania shromaždenia, ne­môžem z­niesť neprávosti ani sviatočného davu bezbožného.

Evanjelický

13 Ne­prinášaj­te viac már­nu obeť, kadid­lová obeť mi je ohav­nosťou. Nov­mesiac, sviatočný deň od­počin­ku, zvolávanie zhromaždenia? Ne­znášam ne­právosť ani sláv­nost­né zhromaždenie.

Ekumenický

13 Ne­prinášaj­te už bez­cen­nú obetu, od­por­né je mi kadid­lo, nov­mesiac, soboty a zvolané zhromaždenia. Ne­môžem vy­stáť zlo so sláv­nosťami!

Bible21

13 Přestaň­te přinášet marné oběti! Kouř ka­di­dla je mi odporný. Všechna ta novo­luní, so­bo­ty, slavnosti – ­ta vaše zlá shro­máždění ne­s­náším!