Evanjelický1. Mojžišova27,46

1. Mojžišova 27:46

Genesis

Raz po­vedala Rebeka Izákovi: Omr­zel ma život pre Chetej­ky. Ak si aj Jákob vez­me ženu, ako sú tieto z Chetejok, z dcér tej­to krajiny, načo mi je po­tom život?


Verš v kontexte

44 Zo­staň pri ňom nejaký čas, kým sa ne­utíši zúrivosť tvoj­ho brata, 45 kým sa ne­od­vráti hnev tvoj­ho brata od teba a kým nezabud­ne, čo si mu vy­konal. Po­tom si ťa dám od­tiaľ do­viesť. Prečo by som mala prísť o vás oboch v jeden deň? 46 Raz po­vedala Rebeka Izákovi: Omr­zel ma život pre Chetej­ky. Ak si aj Jákob vez­me ženu, ako sú tieto z Chetejok, z dcér tej­to krajiny, načo mi je po­tom život?

späť na 1. Mojžišova, 27

Príbuzné preklady Roháček

46 A Rebeka po­vedala Izákovi: Protiví sa mi život pre dcéry Hetove. Jest­li si aj Jakob vez­me ženu z dcér Hetových, ako tieto, z dcér tej­to zeme, načo mi potom život?!

Evanjelický

46 Raz po­vedala Rebeka Izákovi: Omr­zel ma život pre Chetej­ky. Ak si aj Jákob vez­me ženu, ako sú tieto z Chetejok, z dcér tej­to krajiny, načo mi je po­tom život?

Ekumenický

46 Rebeka po­tom po­vedala Izákovi: Sprotivil sa mi život medzi Chetit­kami. Ak si Jákob vez­me ženu z Chetitiek, aké sú v tejto krajine, načo mám ďalej žiť?

Bible21

46 Re­be­ka tenkrát řek­la Izá­kovi: „Kvů­li těm Chetejkám se mi zpro­tivil život. Vez­me-li si Jákob za ženu něja­kou do­mo­rodou Chetejku, jako jsou tyto, pro­č bych mě­la žít?“