Evanjelický1. Mojžišova27,39

1. Mojžišova 27:39

Genesis

Tu od­povedal otec Izák: Aj­hľa, bez žír­nych strání bude tvoje obyd­lie a bez nebes­kej rosy zhora.


Verš v kontexte

38 A Ézav po­vedal ot­covi: Či máš len jed­no požeh­nanie, otče? I mňa požeh­naj, otče môj! Nato Ézav hlasite za­plakal. 39 Tu od­povedal otec Izák: Aj­hľa, bez žír­nych strání bude tvoje obyd­lie a bez nebes­kej rosy zhora. 40 Budeš sa živiť svojím mečom, slúžiť však budeš svoj­mu bratovi, No keď sa vzpružíš, od­hodíš jeho jar­mo zo svojej šije.

späť na 1. Mojžišova, 27

Príbuzné preklady Roháček

39 A Izák, jeho otec, od­povedal a riekol mu: Hľa, ďaleko od žír­nych polí zeme bude tvoje obyd­lie, a od nebes­kej rosy, k­torú dáva Bôh s hora.

Evanjelický

39 Tu od­povedal otec Izák: Aj­hľa, bez žír­nych strání bude tvoje obyd­lie a bez nebes­kej rosy zhora.

Ekumenický

39 Jeho otec Izák mu od­povedal: Tvoje obyd­lie bude bez úrod­nej zeme, bez rosy zhora, rosy nebes­kej.

Bible21

39 Jeho otec Izák mu odpověděl: „Hle, tvůj příby­tek – dale­ko od úrodné země, od ne­bes­ké rosy shů­ry.