Evanjelický1. Mojžišova27,32

1. Mojžišova 27:32

Genesis

Ale otec Izák mu po­vedal: A ty si kto? On od­povedal: Ja som Ézav, tvoj pr­vorodený syn.


Verš v kontexte

31 Aj on pri­pravil po­chúťku a priniesol ju ot­covi. A po­vedal svoj­mu ot­covi: Otče môj, vstaň a zajedz si z úlov­ku svoj­ho syna, aby si ma mohol požeh­nať. 32 Ale otec Izák mu po­vedal: A ty si kto? On od­povedal: Ja som Ézav, tvoj pr­vorodený syn. 33 Tu sa Izák náram­ne zľakol a po­vedal: A to bol kto, čo ulovil zver a priniesol mi? Ja som už jedol zo všet­kého skôr, ako si prišiel; aj som ho požeh­nal a bude požeh­naný!

späť na 1. Mojžišova, 27

Príbuzné preklady Roháček

32 A Izák, jeho otec, mu po­vedal: Kto si ty? A odpovedal: Ja som tvoj syn, tvoj pr­vorodený, Ezav.

Evanjelický

32 Ale otec Izák mu po­vedal: A ty si kto? On od­povedal: Ja som Ézav, tvoj pr­vorodený syn.

Ekumenický

32 Otec Izák sa ho však spýtal: Kto si? On od­vetil: Ja som tvoj syn, tvoj pr­vorodený, Ézav.

Bible21

32 Izák, jeho otec, mu však ře­kl: „Kdo jsi?“ „Já jsem tvůj syn,“ od­po­věděl. „Tvůj prvo­ro­zený, Ezau!“