Evanjelický1. Mojžišova27,23

1. Mojžišova 27:23

Genesis

A ne­poz­nal ho, lebo jeho ruky boli chl­paté ako ruky jeho brata Ézava. Po­tom ho požeh­nal


Verš v kontexte

22 Jákob pri­stúpil k ot­covi Izákovi. Keď ho ten ohmatal, po­vedal: Hlas je Jákobov, ale ruky sú Ézavove. 23 A ne­poz­nal ho, lebo jeho ruky boli chl­paté ako ruky jeho brata Ézava. Po­tom ho požeh­nal 24 a po­vedal: Si to ty, syn môj Ézav? Ten od­vetil: Áno, som.

späť na 1. Mojžišova, 27

Príbuzné preklady Roháček

23 A ne­poz­nal ho, lebo jeho ruky boly jako ruky Ezavove, jeho bratove, chl­paté, a požeh­nal ho.

Evanjelický

23 A ne­poz­nal ho, lebo jeho ruky boli chl­paté ako ruky jeho brata Ézava. Po­tom ho požeh­nal

Ekumenický

23 Ne­poz­nal ho, lebo jeho ruky boli chl­paté ako ruky jeho brata Ézava. Požeh­nal ho.

Bible21

23 Ne­po­znal ho, pro­tože měl ruce chlu­paté jako jeho bra­tr Ezau, a tak mu požeh­nal.