Evanjelický1. Mojžišova22,12

1. Mojžišova 22:12

Genesis

Tu mu on riekol: Ne­vys­tieraj ruku na chlap­ca a ne­ub­ližuj mu, lebo teraz som spoz­nal, že sa bojíš Boha, a ne­odop­rel si mi ani svoj­ho syna, svoj­ho jediného syna.


Verš v kontexte

11 za­volal na neho z neba an­jel Hos­podinov: Ab­rahám, Ab­rahám! A ten od­povedal: Tu som. 12 Tu mu on riekol: Ne­vys­tieraj ruku na chlap­ca a ne­ub­ližuj mu, lebo teraz som spoz­nal, že sa bojíš Boha, a ne­odop­rel si mi ani svoj­ho syna, svoj­ho jediného syna. 13 Vtedy Ab­rahám po­z­dvihol oči a zbadal, že v húšti je baran za­chytený za rohy. Ab­rahám šiel, vzal barana a na­mies­to svoj­ho syna ho obetoval ako spaľovanú obeť.

späť na 1. Mojžišova, 22

Príbuzné preklady Roháček

12 A riekol: Ne­vzťahuj svojej ruky na chlap­ca a ne­učiň mu ničoho, lebo teraz viem, že sa bojíš Boha a ne­odop­rel si mi ani svojho syna, toho svoj­ho jediného.

Evanjelický

12 Tu mu on riekol: Ne­vys­tieraj ruku na chlap­ca a ne­ub­ližuj mu, lebo teraz som spoz­nal, že sa bojíš Boha, a ne­odop­rel si mi ani svoj­ho syna, svoj­ho jediného syna.

Ekumenický

12 An­jel mu po­vedal: Nedotýkaj sa chlap­ca, ne­ub­líž mu! Teraz viem, že sa bojíš Boha, lebo si mi ne­odop­rel ani svoj­ho jediného syna.

Bible21

12 „Ne­vztahuj ruku na chlapce!“ ře­kl on. „Nic mu ne­dě­lej! Už jsem po­znal, že jsi bo­ha­bojný – vž­dyť jsi kvů­li mně ne­ušetřil svého sy­na, svého jediného.“