EvanjelickýFilipským1,2

Filipským 1:2

Milosť vám a po­koj od Boha, nášho Ot­ca, a od Pána Ježiša Kris­ta.


Verš v kontexte

1 Pavel a Timote­os, služob­níci Kris­ta Ježiša, všet­kým svätým v Kris­tovi Ježišovi vo Filipis, aj bis­kupom a diakonom. 2 Milosť vám a po­koj od Boha, nášho Ot­ca, a od Pána Ježiša Kris­ta. 3 Pri každej roz­pomien­ke na vás,

späť na Filipským, 1

Príbuzné preklady Roháček

2 milosť vám a po­koj od Boha, nášho Ot­ca, a od Pána Ježiša Kris­ta.

Evanjelický

2 Milosť vám a po­koj od Boha, nášho Ot­ca, a od Pána Ježiša Kris­ta.

Ekumenický

2 Milosť vám a po­koj od Boha, nášho Ot­ca, a od Pána Ježiša Kris­ta.

Bible21

2 Mi­lost vám a pokoj od Bo­ha, naše­ho Ot­ce, a od Pá­na Ježíše Krista.