EvanjelickýEzdráš3,5

Ezdráš 3:5

po­tom ustavičnú spaľovanú obeť i na nov­mesiac a na všet­ky za­svätené sviat­ky Hos­podinove za každého, kto dob­rovoľný dar obetoval Hos­podinovi.


Verš v kontexte

4 Svätili sláv­nosť stán­kov, ako je pred­písané, a každý deň prinášali spaľované obete podľa stanoveného počtu pre každý deň; 5 po­tom ustavičnú spaľovanú obeť i na nov­mesiac a na všet­ky za­svätené sviat­ky Hos­podinove za každého, kto dob­rovoľný dar obetoval Hos­podinovi. 6 Od pr­vého dňa sied­meho mesiaca začali prinášať spaľované obete Hos­podinovi, ale zá­klady Jeho chrámu ešte neboli položené.

späť na Ezdráš, 3

Príbuzné preklady Roháček

5 a po­tom zápal­nú obeť ustavičnú i na novmesiace i na všet­ky výročné sláv­nos­ti Hos­podinove za­svätené a za každého dob­rovoľne obetujúceho nejakú dobrovoľnú obeť Hos­podinovi.

Evanjelický

5 po­tom ustavičnú spaľovanú obeť i na nov­mesiac a na všet­ky za­svätené sviat­ky Hos­podinove za každého, kto dob­rovoľný dar obetoval Hos­podinovi.

Ekumenický

5 a po nich ustavičnú spaľovanú obetu, obety na nov­mesiace, ďalej na všet­ky výročné sláv­nos­ti Hos­podina, ktoré sa svätili, a vždy, keď nie­kto obetoval Hos­podinovi dob­rovoľnú obetu.

Bible21

5 a také stálou zápalnou oběť při novo­luních a při všech Hos­po­di­nových slavnos­tech, za každého, kdo dob­rovolně přinášel oběť Hos­po­di­nu.