EvanjelickýEzdráš1,5

Ezdráš 1:5

Po­vs­tali náčel­níci rodín jud­ských a ben­jamín­skych, aj kňazi a levíti, všet­ci, ktorých ducha po­vzbudil Boh, aby šli budovať dom Hos­podinov v Jeruzaleme.


Verš v kontexte

4 Každého, kto zo­stal na ktorom­koľvek mies­te, kde sa zdržuje ako cudzinec, nech tamojší ľudia pod­poria strieb­rom a zlatom, imaním a dobyt­kom aj dob­rovoľnou obeťou na Boží dom, ktorý je v Jeruzaleme. 5 Po­vs­tali náčel­níci rodín jud­ských a ben­jamín­skych, aj kňazi a levíti, všet­ci, ktorých ducha po­vzbudil Boh, aby šli budovať dom Hos­podinov v Jeruzaleme. 6 A všet­ci okolití obyvatelia ich pod­porili striebor­nými nádobami, zlatom, imaním, dobyt­kom a cen­nosťami ok­rem toho, čo dali dob­rovoľne.

späť na Ezdráš, 1

Príbuzné preklady Roháček

5 A tak po­vs­taly hlavy ot­cov pokolenia Júdu a Ben­jamina a kňazi a Leviti, každý, ktorého ducha zo­budil Bôh, aby išiel hore staväť dom Hos­podinov, ktorý je v Jeruzaleme.

Evanjelický

5 Po­vs­tali náčel­níci rodín jud­ských a ben­jamín­skych, aj kňazi a levíti, všet­ci, ktorých ducha po­vzbudil Boh, aby šli budovať dom Hos­podinov v Jeruzaleme.

Ekumenický

5 A tak sa vy­brali rodoví náčel­níci Júdu a Ben­jamína, kňazi a leviti a vôbec každý, v kom Boh vzbudil svoj­ho ducha, aby šiel a staval Hos­podinov dom, ktorý bol v Jeruzaleme.

Bible21

5 Před­stavi­te­lé ot­cov­ských rodů Judy a Ben­jamí­na, stejně jako kněží a levi­té i všich­ni, je­jichž du­cha Hos­po­din pro­bu­dil, se tedy vy­da­li stavět Hos­po­dinův chrám v Je­ruzalémě.