Evanjelický2. Mojžišova14,25

2. Mojžišova 14:25

Exodus

brz­dil kolesá ich vozov, takže len ťažko po­stupovali. Tu si Egypťania po­vedali: Utekaj­me pred Iz­rael­cami, lebo Hos­podin bojuje za nich proti Egypťanom.


Verš v kontexte

24 Za ran­nej stráže Hos­podin v oh­nivom a ob­lakovom stĺpe po­zrel na tábor Egypťanov a spôsobil zmätok v egypt­skom tábore, 25 brz­dil kolesá ich vozov, takže len ťažko po­stupovali. Tu si Egypťania po­vedali: Utekaj­me pred Iz­rael­cami, lebo Hos­podin bojuje za nich proti Egypťanom. 26 I riekol Hos­podin Mojžišovi: Vy­stri ruku nad more a vrátia sa vody na Egypťanov, na ich vozy a na ich jazd­cov.

späť na 2. Mojžišova, 14

Príbuzné preklady Roháček

25 A vy­razil kolesá z jeho vozov a po­háňal ho tak, že išlo s ťažkosťou. Vtedy po­vedali Egypťania: Utečme pred Iz­raelom, lebo Hos­podin bojuje za nich proti Egypťanom!

Evanjelický

25 brz­dil kolesá ich vozov, takže len ťažko po­stupovali. Tu si Egypťania po­vedali: Utekaj­me pred Iz­rael­cami, lebo Hos­podin bojuje za nich proti Egypťanom.

Ekumenický

25 Spôsobil, že sa im z bojových vozov uvoľnili kolesá, takže len s veľkou námahou moh­li na­predovať. Egypťania hovorili: Utekaj­me pred Iz­raelit­mi, lebo Hos­podin bojuje za nich proti Egyp­tu.

Bible21

25 Za­dr­hl je­jich vozům ko­la, aby je mu­se­li těžce táhnout. Teh­dy Egypťané vy­křik­li: „U­teč­me před Iz­rae­lem! Hos­po­din za ně bo­juje pro­ti Egyptu!“