EvanjelickýEfezským1,23

Efezským 1:23

ktorá je Jeho telom, pl­nosťou Toho, ktorý na­plňuje všet­ko vo všet­kých.


Verš v kontexte

21 nad všet­ky kniežat­stvá, moc­nos­ti, moci, pan­stvo a nad každé meno, menované nielen v tom­to, ale aj v budúcom veku, 22 a všet­ko Mu pod­dal pod nohy a urobil Ho hlavou nad všet­kým v cir­kvi, 23 ktorá je Jeho telom, pl­nosťou Toho, ktorý na­plňuje všet­ko vo všet­kých.

späť na Efezským, 1

Príbuzné preklady Roháček

23 ktorá je jeho telom, pl­nosťou toho, ktorý si na­plňuje všet­ko vo všet­kom.

Evanjelický

23 ktorá je Jeho telom, pl­nosťou Toho, ktorý na­plňuje všet­ko vo všet­kých.

Ekumenický

23 ktorá je jeho telom, pl­nosťou toho, ktorý na­pĺňa všet­ko vo všet­kom.

Bible21

23 která je jeho tělem, to­tiž plností To­ho, který na­plňuje všech­no ve všech.