Evanjelický5. Mojžišova22,6

5. Mojžišova 22:6

Deuteronomium

Keby si ces­tou našiel pred sebou vtáčie hniez­do na strome alebo na zemi s mláďatami alebo vaj­cami, a keby mat­ka sedela na mláďatách alebo na vaj­ciach, ne­vyber mat­ku i s mláďatami.


Verš v kontexte

5 Žena nech nenosí mužs­ký odev, ani muž si ne­ob­lečie rúcho ženy, lebo je ohav­ný Hos­podinovi, tvoj­mu Bohu, každý, ktokoľvek to činí. 6 Keby si ces­tou našiel pred sebou vtáčie hniez­do na strome alebo na zemi s mláďatami alebo vaj­cami, a keby mat­ka sedela na mláďatách alebo na vaj­ciach, ne­vyber mat­ku i s mláďatami. 7 Mat­ku musíš vy­pus­tiť a mláďatá si vez­mi, aby sa ti dob­re vodilo a aby si dlho žil!

späť na 5. Mojžišova, 22

Príbuzné preklady Roháček

6 Keby sa na­hodilo vtáčie hniez­do pred tebou na ces­te, na jakom­koľvek strome alebo na zemi, v ktorom by boly mláďatá alebo vaj­cia, a mat­ka by sedela na mláďatách alebo na vaj­ciach, ne­vez­meš mat­ky s mladými.

Evanjelický

6 Keby si ces­tou našiel pred sebou vtáčie hniez­do na strome alebo na zemi s mláďatami alebo vaj­cami, a keby mat­ka sedela na mláďatách alebo na vaj­ciach, ne­vyber mat­ku i s mláďatami.

Ekumenický

6 Keby si ces­tou náhod­ne uvidel na strome alebo na zemi vtáčie hniez­do s mláďatami alebo vajíčkami a mat­ka by sedela na mláďatách alebo na vajíčkach, ne­vez­meš mat­ku s mláďatami.

Bible21

6 Když cestou na­razíš na ptačí hníz­do (ať už na stro­mě nebo na ze­mi) s matkou sedící na ptáča­tech či vej­cích, ne­ber matku i s mladý­mi.