Evanjelický5. Mojžišova11,1

5. Mojžišova 11:1

Deuteronomium

Milovať budeš Hos­podina, svoj­ho Boha, a po všet­ky dni budeš za­chovávať Jeho nariadenia, Jeho ustanovenia a Jeho práv­ne pred­pisy i Jeho pri­kázania.


Verš v kontexte

1 Milovať budeš Hos­podina, svoj­ho Boha, a po všet­ky dni budeš za­chovávať Jeho nariadenia, Jeho ustanovenia a Jeho práv­ne pred­pisy i Jeho pri­kázania. 2 Po­znaj­te dnes, čo ne­poz­nali a ne­videli vaši synovia, totiž kar­hanie zo strany Hos­podina, vášho Boha, Jeho veľkosť, Jeho sil­nú ruku a Jeho vy­streté rameno, 3 Jeho znamenia a Jeho skut­ky, ktoré urobil v Egyp­te faraónovi, egypt­skému kráľovi, a celej jeho krajine,

späť na 5. Mojžišova, 11

Príbuzné preklady Roháček

1 Pre­to budeš milovať Hos­podina, svoj­ho Boha, a budeš os­tríhať jeho nariadenie a jeho ustanovenia, jeho súdy a jeho pri­kázania po všet­ky dni.

Evanjelický

1 Milovať budeš Hos­podina, svoj­ho Boha, a po všet­ky dni budeš za­chovávať Jeho nariadenia, Jeho ustanovenia a Jeho práv­ne pred­pisy i Jeho pri­kázania.

Ekumenický

1 Milovať budeš Hos­podina, svoj­ho Boha, a po všet­ky dni budeš za­chovávať jeho ustanovenia, nariadenia, práv­ne pred­pisy a jeho pri­kázania.

Bible21

1 Pro­to mi­luj Hos­po­di­na, svého Bo­ha, a po všech­ny dny za­chovávej, co ti uložil – jeho pravi­dla, přikázání a záko­ny.