Evanjelický5. Mojžišova1,4

5. Mojžišova 1:4

Deuteronomium

keď v Ed­rei porazil amorej­ského kráľa Síchóna, ktorý býval v Chešbóne, a bášán­ského kráľa Óga, ktorý býval v Aštaróte.


Verš v kontexte

3 V štyrid­siatom roku, v pr­vý deň jedenás­teho mesiaca po­vedal Mojžiš Iz­rael­com všet­ko, čo mu pre nich pri­kázal Hos­podin, 4 keď v Ed­rei porazil amorej­ského kráľa Síchóna, ktorý býval v Chešbóne, a bášán­ského kráľa Óga, ktorý býval v Aštaróte. 5 Za Jor­dánom, v Moábe začal Mojžiš vy­svetľovať ten­to zákon:

späť na 5. Mojžišova, 1

Príbuzné preklady Roháček

4 potom, keď už bol porazil Síchona, amorej­ského kráľa, ktorý býval v Chešbone, a Óga, bázan­ského kráľa, ktorý býval v Aštaróte, v Ed­rei.

Evanjelický

4 keď v Ed­rei porazil amorej­ského kráľa Síchóna, ktorý býval v Chešbóne, a bášán­ského kráľa Óga, ktorý býval v Aštaróte.

Ekumenický

4 Bolo to po­tom, ako porazil amorej­ského kráľa Síchona, ktorý síd­lil v Chešbóne, a bášan­ského kráľa Óga, ktorý síd­lil v Aštaróte, v Edrei.

Bible21

4 Po­té, co po­razil emo­rej­ského krále Si­cho­na sídlícího v Cheš­bo­nu a bášan­ského krále Oga sídlícího v Ašta­ro­tu a v Ed­rei,