Evanjelický5. Mojžišova1,18

5. Mojžišova 1:18

Deuteronomium

Tak som vám vtedy pri­kázal všet­ko, čo máte konať.


Verš v kontexte

17 Neber­te ohľad na osobu pri súde, vy­počuj­te tak malého ako veľkého, neboj­te sa ni­koho, lebo súd pat­rí Bohu! A čo vám bude priťažké, pred­ložte mne, a ja to vy­počujem. 18 Tak som vám vtedy pri­kázal všet­ko, čo máte konať. 19 Po­tom sme sa vy­dali na ces­tu od Chórebu a putovali sme celou tou veľkou a strašnou púšťou, ktorú ste videli na ces­te do amorej­ských hôr, ako nám pri­kázal Hos­podin, náš Boh, a došli sme po Kádeš - Bar­néu.

späť na 5. Mojžišova, 1

Príbuzné preklady Roháček

18 A toho času som vám pri­kázal všet­ky veci, ktoré máte činiť.

Evanjelický

18 Tak som vám vtedy pri­kázal všet­ko, čo máte konať.

Ekumenický

18 Nato som vám dal aj všet­ky po­kyny o tom, čo máte robiť.

Bible21

18 Tenkrát jsem vám přikázal všech­no, co má­te dělat.