Evanjelický2. Samuelova1,15

2. Samuelova 1:15

Nato Dávid za­volal jed­ného z mláden­cov a roz­kázal: Pri­stúp a obor sa na neho! Ten ho zrazil tak, že zo­mrel.


Verš v kontexte

14 Dávid mu po­vedal: Ako si sa opovážil vy­strieť ruku a za­biť po­mazaného Hos­podinov­ho? 15 Nato Dávid za­volal jed­ného z mláden­cov a roz­kázal: Pri­stúp a obor sa na neho! Ten ho zrazil tak, že zo­mrel. 16 Dávid mu ešte pri­volal: Tvoja krv na tvoju hlavu, lebo tvoje vlast­né ús­ta ťa usvedčili, keď si po­vedal: Ja som usmr­til po­mazaného Hos­podinov­ho.

späť na 2. Samuelova, 1

Príbuzné preklady Roháček

15 A Dávid za­volajúc jed­ného z mláden­cov po­vedal: Pri­stúp a obor sa na neho! A uderil ho, a zo­mrel.

Evanjelický

15 Nato Dávid za­volal jed­ného z mláden­cov a roz­kázal: Pri­stúp a obor sa na neho! Ten ho zrazil tak, že zo­mrel.

Ekumenický

15 Dávid za­volal jed­ného z mládencov a roz­kázal: Poď sem a zabi ho. On sa oboril naňho a ten zo­mrel.

Bible21

15 Teh­dy za­vo­lal na jedno­ho z mlá­den­ců: „Po­jď sem, za­bij ho!“ A tak ho udeřil, až zemřel.