Evanjelický2. Samuelova1,10

2. Samuelova 1:10

Tak som k nemu pri­stúpil a za­bil som ho, lebo som vedel, že svoj pád ne­prežije. Po­tom som vzal korunu, ktorú mal na hlave, a náramok, ktorý mal na ramene, a priniesol som ich sem svoj­mu pánovi.


Verš v kontexte

9 Vtedy mi po­vedal: Pri­stúp ku mne a zabi ma, lebo ma za­chvátil smr­teľný zá­vrat, ale život je ešte vo mne. 10 Tak som k nemu pri­stúpil a za­bil som ho, lebo som vedel, že svoj pád ne­prežije. Po­tom som vzal korunu, ktorú mal na hlave, a náramok, ktorý mal na ramene, a priniesol som ich sem svoj­mu pánovi. 11 Nato Dávid chytil svoje šaty a roz­tr­hol ich, podob­ne i všet­ci mužovia, ktorí boli s ním.

späť na 2. Samuelova, 1

Príbuzné preklady Roháček

10 A tak som sa za­stál nad ním a za­bil som ho, lebo som vedel, že nebude žiť, keď raz padne. Po­tom som vzal korunu, ktorá bola na jeho hlave, a náramen­ník, ktorý bol na jeho ramene, a doniesol som ich k svoj­mu pánovi sem.

Evanjelický

10 Tak som k nemu pri­stúpil a za­bil som ho, lebo som vedel, že svoj pád ne­prežije. Po­tom som vzal korunu, ktorú mal na hlave, a náramok, ktorý mal na ramene, a priniesol som ich sem svoj­mu pánovi.

Ekumenický

10 Pri­stúpil som k nemu a za­bil som ho. Vedel som totiž, že svoj pád ne­prežije. Po­tom som mu sňal z hlavy korunu a z ramena náramok; priniesol som to sem k svojmu pánovi.

Bible21

10 A tak jsem šel k ně­mu a za­bil ho. Bylo mi jasné, že své zranění ne­přeži­je. Vzal jsem mu z hlavy ko­ru­nu a z paže nára­mek a při­ne­sl jsem ti to sem, můj pane.“