Evanjelický2. Korintským12,10

2. Korintským 12:10

Pre­to mám zaľúbenie v slabos­tiach, po­haneniach, súženiach, prena­sledovaniach, v úz­kos­tiach pre Kris­ta; lebo práve keď som slabý, som moc­ný.


Verš v kontexte

9 ale riekol mi: Do­sť máš na mojej milos­ti; lebo (moja) moc sa v slabos­ti do­konáva. Naj­radšej sa teda budem chváliť slabosťami, aby pre­bývala vo mne moc Kris­tova. 10 Pre­to mám zaľúbenie v slabos­tiach, po­haneniach, súženiach, prena­sledovaniach, v úz­kos­tiach pre Kris­ta; lebo práve keď som slabý, som moc­ný. 11 Stal som sa nerozum­ným, [keď som sa chválil]. Vy ste ma prinútili. Veď vy ste ma mali od­porúčať. Ne­stojím pred­sa v ničom za onými veľapoštol­mi, aj keď som nič.

späť na 2. Korintským, 12

Príbuzné preklady Roháček

10 Pre­to mám záľubu v slabos­tiach, v po­haneniach, v tiesňach, v prena­sledovaniach, v úz­kos­tiach za Kris­ta; lebo keď som slabý, vtedy som moc­ný.

Evanjelický

10 Pre­to mám zaľúbenie v slabos­tiach, po­haneniach, súženiach, prena­sledovaniach, v úz­kos­tiach pre Kris­ta; lebo práve keď som slabý, som moc­ný.

Ekumenický

10 Pre­to mám záľubu v slabostiach, v hanobení, v núdzi, v súženiach, v prenasledovaniach a v úzkostiach pre Kris­ta. Lebo keď som slabý, vtedy som sil­ný.

Bible21

10 S ra­dostí snáším sla­bosti, příkoří, strádání, pronásledování a úzkosti pro Krista – vž­dyť má sí­la je v mé sla­bosti!