Evanjelický1. Petrov3,1

1. Petrov 3:1

Podob­ne ženy, pod­dané buďte svojim mužom, aby ste mužov, ktorí sa protivia slovu, mlčky zís­kali svojím počínaním,


Verš v kontexte

1 Podob­ne ženy, pod­dané buďte svojim mužom, aby ste mužov, ktorí sa protivia slovu, mlčky zís­kali svojím počínaním, 2 až uvidia vaše cud­né správanie v báz­ni. 3 Vaša oz­doba nech nie je von­kajšia: za­pletené vlasy, navešané zlato, na­ob­liekané šaty,

späť na 1. Petrov, 3

Príbuzné preklady Roháček

1 Tak podob­ne ženy pod­riaďujúc sa vlast­ným mužom, aby, jest­li aj nie­ktorí ne­veria slovu, boli zís­kaní pobožným obcovaním žien bezo slova

Evanjelický

1 Podob­ne ženy, pod­dané buďte svojim mužom, aby ste mužov, ktorí sa protivia slovu, mlčky zís­kali svojím počínaním,

Ekumenický

1 Podob­ne, ženy, buďte pod­riadené svojim mužom, aby ste aj tých, čo sa vzpierajú Božiemu slovu, bez slova zís­kali svojím správaním,

Bible21

1 Vy, že­ny, se podřizuj­te svým manže­lům. Něk­teří z nich odmí­tají Slovo, ale mo­hou být získáni beze slov jednáním svých žen,