Evanjelický1. Jánov4,19

1. Jánov 4:19

My milujeme, lebo On nás miloval ako pr­vý.


Verš v kontexte

18 V lás­ke nieto strachu, ale do­konalá lás­ka vy­háňa strach, pre­tože (príčinou) strachu sú úz­kos­ti pred tres­tom, a kto sa bojí, nie je do­konalý v lás­ke. 19 My milujeme, lebo On nás miloval ako pr­vý. 20 Keď nie­kto hovorí: Milujem Boha, a nenávidí brata, je klamár, lebo kto ne­miluje brata, ktorého videl, ako môže milovať Boha, ktorého ne­videl?

späť na 1. Jánov, 4

Príbuzné preklady Roháček

19 My milujeme jeho, pre­to že on pr­vý miloval nás.

Evanjelický

19 My milujeme, lebo On nás miloval ako pr­vý.

Ekumenický

19 My milujeme, lebo on nás miloval pr­vý.

Bible21

19 My mi­lu­je­me, ne­boť on první mi­loval nás.