EkumenickýŽalmy46,10

Žalmy 46:10

za­stavuje voj­ny až po končiny zeme, zlomí luk, poláme kopiju, bojové vozy spáli v ohni.


Verš v kontexte

9 Poďte a hľaďte na skut­ky Hos­podina, ktorý koná úžas­né veci na zemi:
10 za­stavuje voj­ny až po končiny zeme, zlomí luk, poláme kopiju, bojové vozy spáli v ohni.
11 Pre­staňte! Uznaj­te, že ja som Boh! Som vy­výšený medzi národ­mi, som vy­výšený na zemi.

späť na Žalmy, 46

Príbuzné preklady Roháček

10 Činí voj­nám priet­rž až po koniec zeme; láme lučište a seče kopiju; vozy páli ohňom

Evanjelický

10 Po koniec zeme za­stavuje voj­ny, luky láme, seká kopije, bojové vozy ohňom spaľuje!

Ekumenický

10 za­stavuje voj­ny až po končiny zeme, zlomí luk, poláme kopiju, bojové vozy spáli v ohni.

Bible21

10 Ve všech kon­cích svě­ta boje zastavuje, láme lu­ky, seká kopí, vozy pálí pla­menem.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček