EkumenickýŽalmy19,9

Žalmy 19:9

Hos­podinove príkazy sú správ­ne, srd­ce na­pĺňajú radosťou. Hos­podinov príkaz je jas­ný, očiam dáva svet­lo.


Verš v kontexte

8 Hos­podinov zákon je do­konalý, občer­stvuje dušu. Hos­podinovo roz­hod­nutie je spoľah­livé, ne­skúseného robí múd­rym.
9 Hos­podinove príkazy sú správ­ne, srd­ce na­pĺňajú radosťou. Hos­podinov príkaz je jas­ný, očiam dáva svet­lo.
10 Bázeň pred Hos­podinom je čis­tá, zo­stáva naveky; Hos­podinove výroky sú prav­divé, všet­ky sú spravod­livé.

späť na Žalmy, 19

Príbuzné preklady Roháček

9 Ustanovenia Hos­podinove sú priame, ob­veseľujúce srd­ce; pri­kázanie Hos­podinovo je čis­té, os­vecujúce oči.

Evanjelický

9 Hos­podinove nariadenia sú prav­dou, po­tešujú srd­ce, Hos­podinov príkaz je jas­ný, os­vecuje oči.

Ekumenický

9 Hos­podinove príkazy sú správ­ne, srd­ce na­pĺňajú radosťou. Hos­podinov príkaz je jas­ný, očiam dáva svet­lo.

Bible21

9 Hos­po­di­nova pravi­dla jsou poctivá, srdce na­plňují radostí. Hospodinovo přikázání je ryzí, oči člověku rozzáří.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček