EkumenickýŽalmy19,7

Žalmy 19:7

Na jed­nom kraji nebies vy­chádza, na druhom za­padá; nič sa ne­skryje pred jeho páľavou.


Verš v kontexte

6 Ono vy­chádza ako ženích zo svoj­ho príbyt­ku, teší sa ako hr­dina, čo beží do cieľa.
7 Na jed­nom kraji nebies vy­chádza, na druhom za­padá; nič sa ne­skryje pred jeho páľavou.
8 Hos­podinov zákon je do­konalý, občer­stvuje dušu. Hos­podinovo roz­hod­nutie je spoľah­livé, ne­skúseného robí múd­rym.

späť na Žalmy, 19

Príbuzné preklady Roháček

7 Od jed­ného konca nebies je jeho východ a na ich d­ruhom konci jeho západ, a nieto ničoho, čo by sa moh­lo ukryť pred jeho horúčosťou.

Evanjelický

7 Na kraji nebies má svoj východ a obieha až na druhý kraj, pred jeho páľavou nič sa ne­uk­ryje.

Ekumenický

7 Na jed­nom kraji nebies vy­chádza, na druhom za­padá; nič sa ne­skryje pred jeho páľavou.

Bible21

7 Vy­chází na jednom kon­ci nebe, k druhé­mu kon­ci míří obloukem, před jeho žárem se nikdo ne­s­kryje.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček