EkumenickýŽalmy145,13

Žalmy 145:13

Tvoje kráľov­stvo pre­tr­vá všet­ky veky, tvoja vláda všet­ky po­kolenia. (sámek)


Verš v kontexte

12 aby sa ľudia do­zvedeli o tvojich hr­din­ských skut­koch a o slávnej nád­here tvoj­ho kráľov­stva. (mém)
13 Tvoje kráľov­stvo pre­tr­vá všet­ky veky, tvoja vláda všet­ky po­kolenia. (sámek)
14 Hos­podin podopiera všet­kých padajúcich, dvíha všet­kých skľúčených. (ajin)

späť na Žalmy, 145

Príbuzné preklady Roháček

13 Tvoje kráľov­stvo je kráľovstvom všet­kých vekov a tvoje panovanie nad jed­ným každým po­kolením.

Evanjelický

13 Tvoje kraľovanie je kraľovaním všet­kých vekov, cez všet­ky po­kolenia Tvoje panovanie.

Ekumenický

13 Tvoje kráľov­stvo pre­tr­vá všet­ky veky, tvoja vláda všet­ky po­kolenia. (sámek)

Bible21

13 Tvé králov­ství vládne nad vše­mi věky, tvé panování nad vše­mi pokoleními! Hospodin je věrný ve všem, co zaslíbil, ve všem, co působí, je las­kavý.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček