EkumenickýSkutky2,38

Skutky 2:38

Skutky apoštolov

Peter im po­vedal: Kajaj­te sa a každý z vás nech sa nechá po­krs­tiť v mene Ježiša Kris­ta na od­pus­tenie svojich hriechov a do­stanete dar Svätého Ducha.


Verš v kontexte

37 Keď to počuli, boli za­sia­hnutí v srdci a oslovili Pet­ra a os­tat­ných apoštolov: Muži, bratia, čo máme robiť? 38 Peter im po­vedal: Kajaj­te sa a každý z vás nech sa nechá po­krs­tiť v mene Ježiša Kris­ta na od­pus­tenie svojich hriechov a do­stanete dar Svätého Ducha. 39 Veď ten­to prísľub pat­rí vám a vašim deťom, ako aj všet­kým vzdialeným, ktorých si po­volá Pán, náš Boh.

späť na Skutky, 2

Príbuzné preklady Roháček

38 A Peter im po­vedal: Čiňte po­kánie, a nech sa po­krs­tí jeden každý z vás na meno Ježiša Kris­ta na od­pus­tenie svojich hriechov, a do­stanete dar Svätého Ducha.

Evanjelický

38 I od­povedal im Peter: Kajaj­te sa! A nech sa každý z vás dá po­krs­tiť v meno Ježiša Kris­ta na od­pus­tenie hriechov. A prij­mete dar Ducha Svätého.

Ekumenický

38 Peter im po­vedal: Kajaj­te sa a každý z vás nech sa nechá po­krs­tiť v mene Ježiša Kris­ta na od­pus­tenie svojich hriechov a do­stanete dar Svätého Ducha.

Bible21

38 „Čiň­te pokání,“ od­po­věděl Petr, „a každý se nech­te pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby vám byly odpuště­ny hří­chy. I vy při­jmete dar Du­cha svatého,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček