EkumenickýPlač1,18

Plač 1:18

Hos­podin je spravod­livý, lebo som sa vzop­rela jeho slovu. Nuž, počuj­te všet­ky národy a po­zrite na moju bolesť — moje pan­ny a moji mláden­ci išli do zajatia. (kóf)


Verš v kontexte

17 Vy­stiera Sion svoje ruky, nik ho ne­poteší. Hos­podin vy­dal roz­kaz proti Jákobovi a všet­kým jeho okolitým protiv­níkom; Jeruzalem je medzi nimi ako poškvr­na. (cádé) 18 Hos­podin je spravod­livý, lebo som sa vzop­rela jeho slovu. Nuž, počuj­te všet­ky národy a po­zrite na moju bolesť — moje pan­ny a moji mláden­ci išli do zajatia. (kóf) 19 Volala som na svojich milen­cov, tí ma však zradili. Moji kňazi a starší za­hynuli v meste, keď hľadali po­krm, aby si za­chránili život. (réš)

späť na Plač, 1

Príbuzné preklady Roháček

18 Tsadé. Hos­podin je spraved­livý, lebo som sa protivila jeho ús­tam. Nože počuj­te, všet­ky národy, a vidz­te moju bolesť! Moje pan­ny a moji mláden­ci od­išli do zajatia!

Evanjelický

18 Hos­podin je v práve, lebo som sa priečil Jeho slovu. Počuj­te, všet­ky národy, a hľaďte na moju bolesť; moje pan­ny a moji mláden­ci od­išli do zajatia.

Ekumenický

18 Hos­podin je spravod­livý, lebo som sa vzop­rela jeho slovu. Nuž, počuj­te všet­ky národy a po­zrite na moju bolesť — moje pan­ny a moji mláden­ci išli do zajatia. (kóf)

Bible21

18 Hos­po­din je ale v právu, vždyť jsem se vze­pře­la jeho příkazům. Poslyšte, všech­ny národy, pohleďte na mé trápení: Mé pan­ny i mí mlá­den­ci­mu­se­li jít do za­jetí.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček