Ekumenický4. Mojžišova3,42

4. Mojžišova 3:42

Numeri

Mojžiš spočítal všet­kých pr­vorodených medzi Iz­raelit­mi, ako mu pri­kázal Hos­podin.


Verš v kontexte

41 Lévi­ov­cov vez­mi pre mňa na­mies­to všet­kých pr­vorodených Iz­raelitov. Ja som Hos­podin. Aj na­mies­to všet­kého pr­vorodeného z izraelského dobyt­ka vez­mi dobytok Lévi­ov­cov. 42 Mojžiš spočítal všet­kých pr­vorodených medzi Iz­raelit­mi, ako mu pri­kázal Hos­podin. 43 Všet­kých pr­vorodených osôb mužs­kého rodu od jed­ného mesiaca a viac, ktorí sa do­stali do zo­znamu mien, bolo dvad­saťd­vatisíc­dve­stosedem­desiatt­ri.

späť na 4. Mojžišova, 3

Príbuzné preklady Roháček

42 Vtedy spočítal Mojžiš tak, ako mu pri­kázal Hos­podin, všet­kých pr­vorodených medzi syn­mi Iz­raelovými.

Evanjelický

42 Po­tom Mojžiš spočítal všet­kých pr­vorodených medzi Iz­rael­cami, ako mu pri­kázal Hos­podin.

Ekumenický

42 Mojžiš spočítal všet­kých pr­vorodených medzi Iz­raelit­mi, ako mu pri­kázal Hos­podin.

Bible21

42 Mo­jžíš tedy pod­le Hos­po­di­nova příka­zu sečetl všech­ny prvo­ro­zené syny Iz­rae­le.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček