EkumenickýNehemiáš1,11

Nehemiáš 1:11

Ach, Pane, nech tvoje ucho po­zor­ne vy­počuje mod­lit­bu tvoj­ho služob­níka a mod­lit­bu tvojich služob­níkov, ktorí sa ochot­ne boja tvoj­ho mena. Do­praj dnes ús­pech svoj­mu služob­níkovi a daj, aby našiel zľutovanie u tohto muža. Bol som totiž kráľovým hlav­ným čašníkom.


Verš v kontexte

9 Ak sa však ku mne na­vrátite, budete za­chovávať moje pri­kázania a budete podľa nich konať, keby ste boli za­hnaní čo i na kraj neba, zhromaždím vás od­tiaľ a pri­vediem na mies­to, ktoré som si vy­volil, aby tam pre­bývalo moje meno. 10 Veď oni sú tvoji služob­níci a tvoj ľud, ktorý si vy­kúpil svojou veľkou silou a moc­nou rukou. 11 Ach, Pane, nech tvoje ucho po­zor­ne vy­počuje mod­lit­bu tvoj­ho služob­níka a mod­lit­bu tvojich služob­níkov, ktorí sa ochot­ne boja tvoj­ho mena. Do­praj dnes ús­pech svoj­mu služob­níkovi a daj, aby našiel zľutovanie u tohto muža. Bol som totiž kráľovým hlav­ným čašníkom.

späť na Nehemiáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

11 Prosím tedy, ó, Pane, nech po­zoruje tvoje ucho na mod­lit­bu tvoj­ho služob­níka a na mod­lit­bu tvojich služob­níkov, ktorí si žiadajú báť sa tvoj­ho mena, a daj dnes, prosím, svoj­mu služob­níkovi zdaru a daj mu naj­sť zľutovanie pred tým mužom. A ja som bol po­hár­nikom kráľovým.

Evanjelický

11 Ach, Pane, nech vníma Tvoje ucho mod­lit­bu Tvoj­ho služob­níka a mod­lit­bu Tvojich služob­níkov, ktorí sú ochot­ní báť sa Tvoj­ho mena: daj ús­pech svoj­mu služob­níkovi dnes a daj mu náj­sť zľutovanie u toh­to muža. Bol som totiž kráľovým po­hár­nikom.

Ekumenický

11 Ach, Pane, nech tvoje ucho po­zor­ne vy­počuje mod­lit­bu tvoj­ho služob­níka a mod­lit­bu tvojich služob­níkov, ktorí sa ochot­ne boja tvoj­ho mena. Do­praj dnes ús­pech svoj­mu služob­níkovi a daj, aby našiel zľutovanie u tohto muža. Bol som totiž kráľovým hlav­ným čašníkom.

Bible21

11 Ach, Pane, na­kloň pro­sím své ucho k mod­lit­bě svého služebníka i k mod­lit­bě svých služebníků, kteří s po­těšením ctí tvé jméno. Dej, ať tvůj služebník dnes uspěje a do­jde sli­tování u toho člověka.“ Byl jsem to­tiž králov­ským číšníkem.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček