EkumenickýJúdov1,22

Júdov 1:22

Maj­te súcit s tými, čo po­chybujú,


Verš v kontexte

21 Ud­ržuj­te sa v Božej lás­ke a očakávaj­te milo­sr­den­stvo nášho Pána Ježiša Kris­ta pre večný život. 22 Maj­te súcit s tými, čo po­chybujú, 23 za­chráňte ich, vy­trh­nite ich z ohňa. Nad inými však maj­te súcit s obozretnosťou, nech sa vám protiví aj ich plášť poškvr­nený telom.

späť na Júdov, 1

Príbuzné preklady Roháček

22 A nad nie­ktorými maj­te ľútosť [kar­hajúc ich a] robiac roz­diel

Evanjelický

22 Maj­te súcit s po­chybovačmi,

Ekumenický

22 Maj­te súcit s tými, čo po­chybujú,

Bible21

22 S tě­mi, kdo po­chybují, měj­te sou­cit.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček