EkumenickýIzaiáš49,7

Izaiáš 49:7

Tak­to Hos­podin, vy­kupiteľ Iz­raela, jeho Svätý hovorí opo­vr­hnutému, národ­mi od­vr­hnutému ot­rokovi panov­níkov: Králi to uvidia a vstanú, kniežatá sa sklonia kvôli Hos­podinovi, ktorý je ver­ný, kvôli svätému Iz­raela, ktorý ťa vy­volil.


Verš v kontexte

6 Po­vedal: To je málo, že si mojím služob­níkom, aby si po­vzniesol Jákobove kmene a pri­viedol späť za­chránených Iz­raela. Ustanovujem ťa za svet­lo národov, aby si bol mojou spásou až do končín zeme. 7 Tak­to Hos­podin, vy­kupiteľ Iz­raela, jeho Svätý hovorí opo­vr­hnutému, národ­mi od­vr­hnutému ot­rokovi panov­níkov: Králi to uvidia a vstanú, kniežatá sa sklonia kvôli Hos­podinovi, ktorý je ver­ný, kvôli svätému Iz­raela, ktorý ťa vy­volil. 8 Tak­to hovorí Hos­podin: V čase priaz­ne ti od­poviem a v deň spásy ti po­môžem. Ochránim ťa a ustanovím ťa za zmluvu národa, aby si po­z­dvihol krajinu a vrátil spus­tošené dedičs­tvo.

späť na Izaiáš, 49

Príbuzné preklady Roháček

7 Tak­to hovorí Hos­podin, vy­kupiteľ Iz­raelov, jeho Svätý, tomu, ktorého dušou opo­vr­hujú, ktorý sa ošk­liví národu, služob­níkovi panujúcich tyranov: Kráľovia uvidia a po­vs­tanú, kniežatá, a budú sa klaňať pre Hos­podina, ktorý je ver­ný, p­re Svätého Iz­raelov­ho, ktorý si ťa vy­volil.

Evanjelický

7 Tak­to vraví Hos­podin, Vy­kupiteľ Iz­raela, jeho Svätý, hl­boko opo­vr­hovanému, po­han­mi zošk­livenému ot­rokovi panov­níkov: Králi to uvidia, kniežatá po­vs­tanú a klaňať sa budú kvôli Hos­podinovi, ktorý je ver­ný, kvôli Svätému Iz­raela, ktorý ťa vy­volil.

Ekumenický

7 Tak­to Hos­podin, vy­kupiteľ Iz­raela, jeho Svätý hovorí opo­vr­hnutému, národ­mi od­vr­hnutému ot­rokovi panov­níkov: Králi to uvidia a vstanú, kniežatá sa sklonia kvôli Hos­podinovi, ktorý je ver­ný, kvôli svätému Iz­raela, ktorý ťa vy­volil.

Bible21

7 Toto praví Hospodin, vykupitel Iz­rae­le, jeho Svatý, tomu, jímž li­dé po­hrdají a náro­dy si ho oškliví, služebníku vládnoucích: Králové po­vstanou, až tě uvidí, a vel­moži se pokloníkvů­li Hos­po­di­nu, který je věrný, Svatému iz­rael­ské­mu, jenž tě vy­vo­lil.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček