EkumenickýEzdráš3,1

Ezdráš 3:1

Keď sa blížil sied­my mesiac, vtedy, keď už Iz­raeliti boli vo svojich mes­tách, zišiel sa do jed­ného ľud v Jeruzaleme.


Verš v kontexte

1 Keď sa blížil sied­my mesiac, vtedy, keď už Iz­raeliti boli vo svojich mes­tách, zišiel sa do jed­ného ľud v Jeruzaleme. 2 Jócadakov syn Jéšua so svojimi druh­mi, kňaz­mi, a Šeal­tíelov syn Zerub­bábel so svojimi druh­mi sa roz­hod­li po­staviť ol­tár Bohu Iz­raela, aby na ňom prinášali spaľované obety, ako je na­písané v zákone Božieho muža Mojžiša. 3 Ol­tár po­stavili na jeho pôvod­ných zá­kladoch, hoci mali strach pred obyvateľs­tvom okolitých krajín, a prinášali na ňom spaľované obety Hos­podinovi ráno i večer.

späť na Ezdráš, 3

Príbuzné preklady Roháček

1 A keď prišiel sied­my mesiac, a synovia Iz­raelovi boli v mes­tách, shromaždil sa ľud ako jeden muž do Jeruzalema.

Evanjelický

1 Keď na­stal sied­my mesiac, ako Iz­rael­ci boli v mes­tách, ľud sa do jed­ného zhromaždil do Jeruzalema.

Ekumenický

1 Keď sa blížil sied­my mesiac, vtedy, keď už Iz­raeliti boli vo svojich mes­tách, zišiel sa do jed­ného ľud v Jeruzaleme.

Bible21

1 S přícho­dem sedmého měsíce už byli synové Iz­rae­le usazeni ve měs­tech. Jako je­den muž se ale shro­máž­di­li k Je­ruzalé­mu,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček