EkumenickýEzdráš1,7

Ezdráš 1:7

Kráľ Kýros vy­dal nádoby domu Hos­podina, ktoré Nebúkad­necar od­vliekol z Jeruzalema a uložil v dome svoj­ho Boha.


Verš v kontexte

6 Všet­ci navôkol ich pod­porili striebor­nými nádobami, zlatom, majet­kom, dobyt­kom a drahocen­nosťami, ok­rem všet­kého, čo darovali dob­rovoľne. 7 Kráľ Kýros vy­dal nádoby domu Hos­podina, ktoré Nebúkad­necar od­vliekol z Jeruzalema a uložil v dome svoj­ho Boha. 8 Perz­ský kráľ Kýros ich vy­dal pro­stred­níc­tvom po­klad­níka Mit­redáta a ten ich pre­počítané odo­vzdal jud­skému kniežaťu Šéšbac­carovi.

späť na Ezdráš, 1

Príbuzné preklady Roháček

7 A kráľ Cýrus vy­dal nádoby domu Hos­podinov­ho, ktoré bol po­bral Na­buchodonozor z Jeruzalema a bol ich dal do domu svoj­ho boha.

Evanjelický

7 Kráľ Kýros vy­dal náčinie domu Hos­podinov­ho, ktoré Nebúkad­necar od­niesol z Jeruzalema a dal do domu svoj­ho boha.

Ekumenický

7 Kráľ Kýros vy­dal nádoby domu Hos­podina, ktoré Nebúkad­necar od­vliekol z Jeruzalema a uložil v dome svoj­ho Boha.

Bible21

7 Sám král Kýros vy­dal předmě­ty z Hos­po­di­nova do­mu, které Nabukadne­zar při­ne­sl z Je­ruzalé­ma a které uložil v chrá­mu svého bo­ha.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček