Ekumenický2. Mojžišova1,11

2. Mojžišova 1:11

Exodus

Pre­to nad ním ustanovili do­zor­cov, aby ho trápili ťažkými robotami. Staval pre faraóna zásobovacie mes­tá Pitóm a Raam­sés.


Verš v kontexte

10 uvažuj­me, ako sa voči nemu roz­um­ne za­chovať, aby sa ne­množil, lebo v prípade voj­ny by sa pri­dal k našim ne­priateľom, bojoval by proti nám a od­išiel by z krajiny. 11 Pre­to nad ním ustanovili do­zor­cov, aby ho trápili ťažkými robotami. Staval pre faraóna zásobovacie mes­tá Pitóm a Raam­sés. 12 Čím väčšmi ho však utláčali, tým väčšmi sa rozm­nožoval a roz­ras­tal, a Egypťania sa priam desili Iz­raelitov.

späť na 2. Mojžišova, 1

Príbuzné preklady Roháček

11 Pre­to po­stavili nad ním úrad­níkov, ktorí vy­berali dane, aby ho trápili svojimi bremenami. A ľud vystavil fara­onovi mes­tá skladíšť, mes­to Pitom a Ram­ses.

Evanjelický

11 Tak ustanovili nad ním do­zor­cov nad prácami, aby ho trápili ťažkými bremenami; staval pre faraóna skladišt­né mes­tá Pitóm a Raam­ses.

Ekumenický

11 Pre­to nad ním ustanovili do­zor­cov, aby ho trápili ťažkými robotami. Staval pre faraóna zásobovacie mes­tá Pitóm a Raam­sés.

Bible21

11 Us­tanovi­li tedy nad nimi do­zorce, aby je utis­kova­li ro­bo­tou, a iz­rael­ský lid pro fa­rao­na vy­stavěl záso­bovací měs­ta Pi­tom a Ra­meses.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček