EkumenickýEfezským1,10

Efezským 1:10

že podľa plánu, až sa na­pl­ní čas zjed­notí v Kristovi ako v hlave všet­ko, čo je na nebi i na zemi.


Verš v kontexte

9 keď nám dal po­znať tajom­stvo svojej vôle, podľa svoj­ho milos­tivého roz­hod­nutia, v ktorom si pred­sav­zal, 10 že podľa plánu, až sa na­pl­ní čas zjed­notí v Kristovi ako v hlave všet­ko, čo je na nebi i na zemi. 11 V ňom sme sa stali aj dedičmi predurčenými podľa roz­hod­nutia toho, ktorý koná všet­ko podľa zámeru svojej vôle,

späť na Efezským, 1

Príbuzné preklady Roháček

10 cieľom správy pl­nos­ti časov do­ved­na sob­rať všet­ko v Kris­tovi, to, čo je na nebesiach, i to, čo je na zemi,

Evanjelický

10 na uplat­nenie pl­nos­ti časov: totiž v Kris­tovi ako v Hlave zjed­notiť všet­ko, aj čo je na nebi, aj čo je na zemi;

Ekumenický

10 že podľa plánu, až sa na­pl­ní čas zjed­notí v Kristovi ako v hlave všet­ko, čo je na nebi i na zemi.

Bible21

10 že až se na­plní čas, usku­teční svůj plán a shro­máždí všech­no na nebi i na zemi do jedno­ty v Kri­stu.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček